Leasingavtale Nordre Aasen

Avtalevilkår mellom Stiftelsen Nordre Aasen og ansatt for leie av sykkel

Dette er en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie av sykkel.

 1. Avtalen omfatter.

Arbeidsgiver stiller sykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet. Den ansatte skal være fast ansatt i Stiftelsen Nordre Aasen ved avtaleinngåelse. (Avtalen kan ikke inngås for ansatte som har vært 100% sykemeldt i over 2 måneder).

 1. Leveranse og service

Sykkelen leveres ut enten i butikk, eller i henhold til avtale. Den ansatte forplikter seg til umiddelbart å ta sykkelen i bruk, og straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til Bike Fixx dersom den mottatte sykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på sykkelen.

 1. Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver for at sykkelen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at tilsettingsforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter 36 måneder kan den ansatte enten levere tilbake sykkelen til Personalsykler Norge AS eller kjøpe ut sykkelen fra Personalsykler Norge AS, ihht. pkt. 6 under.

 1. Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk i lønn blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte.  

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen. Beløpet blir trukket automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder.

 1. Eierforhold

Sykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom i avtaleperioden. Arbeidsgiver leier utstyret av Personalsykler Norge AS, som har eiendomsretten til utstyret. Stiftelsen Nordre Aasen som arbeidsgiver har bruksrett til sykkelen og som i sin tur overdrar denne bruksretten til den ansatte som disponerer sykkelen i avtaleperioden.

Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter.

 1. Opphør av avtalen

Denne avtalen forutsetter at den ansatte har et arbeidsforhold hos arbeidsgiver på minimum 20%. Når avtaleperioden opphører, kan den ansatte anmode om å kjøpe sykkelen av Personalsykler Norge AS mot en godtgjørelse tilsvarende to måneders leie.

Hvis den ansatte ikke ønsker å overta sykkelen, skal sykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Personalsykler Norge AS. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk eller vannskjøtsel av sykkel kan ansatt bli krevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.

Dersom den ansatte avslutter sitt arbeidsforhold i Stiftelsen Nordre Aasen i avtaleperioden, må den ansatte informere Personalsykler Norge AS om denne avtalen snarest på e-post. Den ansatte har da to muligheter:

 1. Levere inn sykkelen i henhold til anvisninger fra Personalsykler Norge AS. Personalsykler Norge AS gjør en avregning på sykkelen og så lenge gjenstående leie + daværende markedspris er lik, kan den ansatte levere inn sykkelen uten ytterligere kostnader. Dette beror også på at sykkelen ikke har ytterligere skader enn normal slitasjebruk. Skulle det være større skader/mangler på sykkel vil Personalsykler Norge AS fakturere den ansatte.
  1. Kjøpe ut sykkelen. Den ansatte betaler gjenstående leie + et lite gebyr. Personalsykler Norge AS fakturerer den ansatte.
 • Forsikring og ansvar

Personalsykler Norge AS kan inkludere forsikring i sine avtaler på vegne av den ansatte, mot en ekstra kostnad. Forsikringen vil da gjelde for alle ansatte som blir med på ordningen, eller ingen. Ansatte har også mulighet til å ta i bruk sin egen innboforsikring, men må da sjekke sin egen dekningsgrad. Dersom sykkel skulle bli frastjålet/skadet må den ansatte ta kontakt med Personalsykler Norge AS, eller den part Personalsykler Norge AS peker på.

 1. Service

Service kan inkluderes i avtalen med Personalsykler Norge AS og Bike Fixx, hvis dette avtales mellom alle partene.  

 1. Feil på utstyret/reparasjoner

Bike Fixx gir garantier i henhold til produsentenes betingelser i leieperioden. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens/produsentens garantiansvar dekkes av den ansatte. Alle servicehenvendelser må først rapporteres til Bike Fixx.

 1. Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha sykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for sykkelen og for eventuelle skader eller tap, med unntak av normal slitasje, eller som på en annen måte dekkes av garantien.

 1. Retur av sykkel etter endt leasingperiode

Den ansatte blir kontaktet av Personalsykler Norge AS og forespurt om de ønsker å kjøpe ut eller tilbakelevere sykkelen ca. 90 dager før leieavtalen avsluttes. Dersom ansatt ønsker å levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor samt i rengjort original stand. Etter endt leasingperiode vil den ansatte være ansvarlig for skader på returnert sykkel ut over normal slitasje/bruk.

 1. Mislighold.

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den andre part kreve misligholdet rettet innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke er rettet innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig