Leasingavtake technip


 

Leieavtale mellom Technip Norge AS, FMC Kongsberg Subsea AS og deres tilknyttede selskaper (heretter kalt TechnipFMC), og deres ansatte for leie av sykkel

Dette er en avtale mellom TechnipFMC og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie av sykkel.

1. Avtalen omfatter.

TechnipFMC stiller sykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet. Den ansatte skal være fast ansatt i TechnipFMC ved avtaleinngåelse.

2. Leveranse og service

Sykkelen leveres til TechnipFMCs lokaler for Lysaker, Kongsberg, Stavanger og Ågotnes. For andre lokasjoner vil leveringssted avtales mellom TechnipFMC og Bike Fixx. Levering skjer fortløpende. Den ansatte forplikter seg til å umiddelbart ta sykkelen i bruk, og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til sykkelleverandøren dersom den mottatte sykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på sykkelen.

3. Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver for at sykkelen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at tilsettingsforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter 36 måneder kan den ansatte enten levere tilbake sykkelen til Personalsykler Norge AS eller kjøpe ut sykkelen fra Personalsykler Norge AS, ihht. pkt. 6 under.

4. Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første lønnstrekk blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte.

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsportalen. Beløpet blir trukket automatisk av den ansattes lønn hver måned i 36 måneder.

5. Eierforhold

Sykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom i avtaleperioden. TechnipFMC leier utstyret av Personalsykler Norge AS, som har eiendomsretten til utstyret. TechnipFMC har bruksrett til sykkelen og som i sin tur overdrar denne bruksretten til den ansatte som disponerer sykkelen i avtaleperioden.

Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter.

6. Opphør av avtalen

Denne avtalen forutsetter at den ansatte har et fast arbeidsforhold hos TechnipFMC. Når avtaleperioden utløper etter 36 måneder, kan den ansatte anmode om å kjøpe sykkelen av Personalsykler Norge AS mot en godtgjørelse tilsvarende gjeldende markedspris. (Tilsvarer typisk én månedsleie)

Dersom den ansatte ikke ønsker å kjøpe ut sykkelen ved utløpet av avtalen, skal sykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Personalsykler Norge AS. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. Dersom sykkelen returneres med mangler, uoriginale deler eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk av sykkel, vil den ansatte bli pålagt å erstatte dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.

Dersom den ansatte avslutter arbeidsforholdet i avtaleperioden, må den ansatte informere Personalsykler Norge AS om denne avtalen snarest på e-post. Den ansatte må da betale ut restbeløpet på leieavtalen. Den ansatte mottar faktura for restbeløpet fra Personalsykler Norge AS.

7. Forsikring og ansvar

Personalsykler Norge AS tilbyr å inkludere forsikring i sine avtaler på vegne av den ansatte, mot et tillegg i prisen. Dersom sykkel skulle bli frastjålet/skadet må den ansatte ta kontakt med Personalsykler Norge AS, eller den part Personalsykler Norge AS peker på.

8. Serviceavtale

Service vil bli gjennomført på Kundes lokasjoner for Lysaker, Kongsberg, Stavanger og Ågotnes. For andre lokasjoner vil service avtales mellom TechnipFMC og Bike Fixx.

I forbindelse med denne servicen skal 8 punkter utføres.

  1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser

  2. (Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange.

  3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk

  4. Stramme/etterjustering pedaler, sadel og hjul

  5. Etterfylle luft i hjul ved behov

  6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel

  7. Oppdatere el-sykkel programvare

  8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte som bør utbedres på

    sykkelen ihht garanti, eller evt. for den ansattes egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service, og må dekkes av den ansatte.

Bike Fixx vil arrangere et servicetilbud til ansatte også utenfor denne avtalen. Denne tjenesten vil bli arrangert samme dag Bike Fixx vil være på Kundens lokasjon.

Servicekostnaden vil følge en trinnvis kostnadsstruktur:
- Dersom Kunden leier mindre enn 25 sykler: Kostnaden vil være Kr. 400,- pr ansatt, betales på servicestedet
- Dersom Kunden leier mellom 25-50 sykler: Kostnaden vil være Kr. 200,- per ansatt, betales på servicestedet
- Dersom Kunden leier mer enn 50 sykler: Kostnaden vil være Kr. 0,- per ansatt

Alle ansatte må dekke deler/servicedeler (bremser, ledninger osv.) som brukes/byttes ut under service, og må betales på servicestedet. Alle ansatte har rett til 20% rabatt på deler/servicedeler brukt under servicen.

Servicekostnadsstrukturen gjelder også for ansatte med leieavtale.

9. Feil på utstyret/reparasjoner

Sykkelleverandøren gir garantier i henhold til produsentens betingelser i leieperioden. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte. Alle servicehenvendelser skal først meldes til Bike Fixx.

10. Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha sykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for sykkelen og for eventuelle skader eller tap, med unntak av normal slitasje, eller som på annen måte dekkes av garantien.

11. Retur av sykkel etter endt leieperiode

Omtrent 90 dager før leieavtalen utløper vil den ansatte bli kontaktet av Personalsykler Norge AS og spurt om de ønsker å kjøpe ut, eller levere tilbake sykkelen. Dersom den ansatte ønsker å levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor, samt rengjort original stand. Etter endt leieperiode vil den ansatte være ansvarlig for skader på returnert sykkel ut over normal slitasje/bruk.

12. Mislighold.

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes, kan den andre parten kreve misligholdet rettet innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke er rettet innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Leasingavtake technip
lock iconUnique Document ID: 6a4da629f30eff3076aea2b572816b191ec2b6bf
Timestamp Audit
2023-05-05 16:14 CETLeasingavtake technip Uploaded by Nicolai Lyche - nicolai@bikefixx.no IP 193.213.188.47