Lønnstrekksavtale Verdane, Bike Fixx, Personalsykler


Avtalevilkår mellom Verdane Advisors AS/Verdane Elevate AS og ansatt for leie av sykkel

 

Dette er en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie av sykkel. 

 1. Avtalen omfatter.

Arbeidsgiver stiller sykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet. Leietaker skal være fast ansatt i Verdane Advisors AS/Verdane Elevate AS i minimum 100% stilling ved avtaleinngåelse. (Avtale kan ikke inngås i periode hvor ansatt er langtidssykemeldt mer enn 1 måned). 

2.     Leveranse og service

Sykkelen leveres ut enten i butikk, eller i henhold til avtale. Den ansatte forplikter seg til umiddelbart å ta sykkelen i bruk, og straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til sykkelleverandøren dersom den mottatte sykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på sykkelen.

3.     Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 18, 24 eller 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver for at sykkelen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at tilsettingsforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter 18, 24 eller 36 måneder kan den ansatte enten levere tilbake sykkelen til Personalsykler AS eller kjøpe ut sykkelen fra Personalsykler AS, ihht. pkt. 6 under. 

4.     Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk i lønn blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte.  

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen. Beløpet blir trukket automatisk i den ansattes lønn hver måned i 18, 24 eller 36 måneder. 

5.     Eierforhold

Sykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom i avtaleperioden. Arbeidsgiver leier utstyret av

Personalsykler Norge AS, som har eiendomsretten til utstyret. Verdane Advisors AS/Verdane Elevate AS som arbeidsgiver har bruksrett til sykkelen og som i sin tur overdrar denne bruksretten til den ansatte som disponerer sykkelen i avtaleperioden.

Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i sykkelen, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den ansatte skulle gå konkurs. 

6.     Opphør av avtalen

Denne avtalen forutsetter at den ansatte har et fast arbeidsforhold hos arbeidsgiver og er i arbeid i minimum 100% stilling. Når avtaleperioden opphører, kan den ansatte anmode om å kjøpe sykkelen av Personalsykler Norge AS mot en godtgjørelse tilsvarende gjeldende markedspris. 

Hvis den ansatte ikke ønsker å overta sykkelen, skal sykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Personalsykler Norge AS. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk eller vannskjøtsel av sykkel kan ansatt bli krevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.

Dersom den ansatte avslutter sitt faste tilsettingsforhold i Verdane Advisors AS/Verdane Elevate AS i avtaleperioden, må den ansatte informere HR/Personalsykler Norge AS om denne avtalen snarest på e-post. Den ansatte må da betale ut restbeløpet på leieavtalen. Den ansatte mottar faktura for restbeløpet. 

7.     Forsikring og ansvar

Personalsykler inkluderer forsikring i sine avtaler på vegne av den ansatte. Dersom sykkel skulle bli frastjålet/skadet må den ansatte ta kontakt med Personalsykler, eller den part Personalsykler peker på. 

8.     Serviceavtale

Ansatt som leier en sykkel gjennom Personalsykler Norge AS har en årlig vederlagsfri service (som beskrevet nedenfor) i de tre årene leieavtalen består.  

I forbindelse med denne servicen skal 8 punkter utføres (verdi: kr 999):

 1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser
 2. (Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange.
 3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk
 4. Stramme/etterjustering pedaler, sadel og hjul
 5. Etterfylle luft i hjul ved behov
 6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel
 7. Oppdatere el-sykkel programvare
 8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte som bør utbedres på sykkelen ihht garanti, eller evt. for den ansattes egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service, og må dekkes av den ansatte.
 9.  

9.     Feil på utstyret/reparasjoner

Sykkelen har garanti som gjelder i 2-5 år, nærmere forklart i bestillingsløsningen. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte. Alle servicehenvendelser skal meldes først til Bike Fixx AS via bikefixx.no.

10. Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha sykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for sykkelen og for eventuelle skader eller tap, med unntak av normal slitasje.

11. Retur av sykkel etter endt leasingperiode

Den ansatte blir kontaktet av Personalsykler AS og forespurt om de ønsker å kjøpe ut eller tilbakelevere sykkelen ca. 3 måneder før leasingavtalen avsluttes. Dersom ansatt ønsker å levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor samt i rengjort original stand. Etter endt leasingperiode vil den ansatte være ansvarlig for skader på returnert sykkel ut over normal slitasje/bruk. 

 1. Mislighold.

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Lønnstrekksavtale Verdane, Bike Fixx, Personalsykler
lock iconUnique Document ID: 816e320923b9e0795d06051cfad52f0ce5c2ed72
Timestamp Audit
2023-02-28 09:54 CESTLønnstrekksavtale Verdane, Bike Fixx, Personalsykler Uploaded by Nicolai Lyche - nicolai@bikefixx.no IP 193.213.188.47