Avtalevilkår mellom Time kommune og ansatte for lån av elsykkel


Dette er en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie av elsykkel. 

 1. Avtalen omfatter.

Arbeidsgiver stiller elsykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet. Låntaker skal være fast ansatt i Time kommune i minimum 25 % stilling ved avtaleinngåelse. 

Avtale kan ikke inngås i periode hvor ansatt er langtidssykemeldt. 

 1. Leveranse og service

Elsykkelen  leveres ut hos Bike Fixx sin servicepartner i Stavangerområdet, etter nærmere angitt adresse på webportalen https://leasing.bikefixx.no/  Den ansatte forplikter seg til umiddelbart å ta elsykkelen i bruk, og straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til Bike Fixx dersom den mottatte elsykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på elsykkelen.

 1. Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver for at elsykkelen er mottatt.

Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at ansettelsesforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter 36 måneder kan den ansatte, enten levere tilbake sykkelen til Bike Fixx AS eller be om å få et tilbud om å kjøpe ut sykkelen fra Bike Fixx AS. Bike Fixx AS er juridisk eier av sykkelen etter 36 måneder. 

 1. Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk i lønn blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte.  

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen Beløpet blir trukket automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder. 

 1. Eierforhold.

Elsykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom. Arbeidsgiver leier utstyret av DNB Bank ASA, som i sin tur overdrar denne til en tredjemann slik at sistnevnte har eiendomsretten til utstyret. 

Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i elsykkelen, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den ansatte skulle gå konkurs. 

 1. Opphør av avtalen

Denne avtale forutsetter at den ansatte har et fast arbeidsforhold i Time kommune og er i arbeid i minimum 25 % stilling. Når avtaleperioden opphører etter tre år, kan den ansatte anmode om å kjøpe el-sykkelen av Bike Fixx AS mot en godtgjørelse tilsvarende en månedsleie. Hvis den ansatte ikke ønsker å overta elsykkelen, skal elsykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Bike Fixx AS, pr. i dag er dette hos Bike Fixx AS sin servicepartner i Stavangerområdet.

Dersom sykkelen ikke leveres tilbake eller kjøpes ut, vil arbeidsgiver ha rett til å trekke den ansatte i lønn tilsvarende markedsverdi på sykkelen i en enkelt måned. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. 

 1. Dersom ansatt selv avslutter ansettelsesforholdet

Dersom den ansatte avslutter sitt faste ansettelsesforhold i Time kommune i avtaleperioden, må dette meldes snarest til lønningskontoret på e-post. Den ansatte må da betale ut restbeløpet på leieavtalen, i tillegg til eventuelt utkjøpspris på elsykkelen dersom ansatt ønsker å beholde denne. Arbeidsgiver har rett til å gjøre trekk i lønn eller feriepenger hvis den ansatte ikke betaler ut restbeløpet og eventuelt utkjøpsprisen selv. 

 1. Forsikring og ansvar.

Det er den ansatte som til enhver tid er ansvarlig for at sykkelen er forsikret. Den ansatte gir beskjed til forsikringsselskapet om at sykkelen eies av DNB Bank ASA, som igjen leier denne ut til arbeidsgiver, og hvor den ansatte har rett til å bruke sykkelen regulert via denne lønnstrekkavtalen.

Dersom den ansatte av ulike årsaker ikke har tilgang til sykkelen i leieperioden (grunnet f.eks. brann/tyveri) så må den ansatte umiddelbart kontakte forsikringsselskapet og melde inn skade/tyveri.

Lønnstrekk avsluttes etter at skade er gjort opp, og leasingavtalen på den enkelte sykkel er avsluttet.

Dersom den ansatte ikke har forsikret sykkelen, må den ansatte umiddelbart melde i fra til arbeidsgiver dersom sykkelen er stjålet/skadet. Dersom sykkelen blir stjålet er den ansattes/brukers allikevel ansvarlig for betaling av månedlige beløp og restverdi. Arbeidsgiver har da rett til å trekke den ansatte i lønn/feriepenger tilsvarende gjenstående del av leieperioden, som dekker utestående beløp på den enkelte sykkel til DNB Bank ASA.

 1. Serviceavtale

Bruker som leaser en sykkel gjennom Time kommune har en årlig vederlagsfri service (som beskrevet nedenfor) i de tre årene leasing avtalen foregår.  

I forbindelse med denne servicen skal 8 punkter utføres:

 1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser
 2. (Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange. 
 3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk
 4. Stramme/etterjustering pedaler, sadel og hjul
 5. Etterfylle luft i hjul ved behov
 6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel
 7. Oppdatere el-sykkel programvare
 8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte som bør utbedres på sykkelen for sluttbrukers egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service, og må dekkes av sluttbruker.

Verdi: kr 999,- 

 1. Feil på utstyret/reparasjoner

El-sykkelen har garanti som gjelder i 2-5 år, nærmere forklart i bestillingsløsningen. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte brukeren. Alle servicehenvendelser skal meldes først til Bike Fixx AS (link til nettside).

 1. Øvrige plikter for den ansatte/brukeren

Den ansatte skal ha el-sykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for el-sykkelen og eventuelle skader eller tap. Med unntak av normal slitasje.

 1. Retur av el-sykkel etter endt leasingperiode.

Den ansatte blir kontaktet av Bike Fixx AS og forespurt om de ønsker å kjøpe ut eller tilbakelevere el-sykkelen ca. 2 måneder før leasingavtalen avsluttes. Dersom bruker ønsker å levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor samt i rengjort original stand. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk eller vannskjøtsel av sykkel kan bruker bli krevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader. 

 1. Mislighold.

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Avtalevilkår mellom Time kommune og ansatte for lån av elsykkel
lock iconUnique Document ID: bc7f67ba05669dad6ed5ac0d15b08b93269f3dac
Timestamp Audit
2019-07-19 14:11 CESTAvtalevilk?r mellom Time kommune og ansatte for l?n av elsykkel Uploaded by Jonatan Giske - no-reply@bikefixx.no IP 46.212.217.67