Avtalevilkår mellom Hå kommune og ansatt for leasing av elsykkel


Dette er en avtale mellom partene Hå kommune (heretter kalt «arbeidsgiver») og den enkelte ansatte (heretter kalt «[de(n)] ansatt(e)») om vilkårene for ansattes leasing av el-sykkel.

Avtalen bygger på partenes individuelle og/eller felles avtale/-betingelser med tredjepartene DNB Bank ASA og Bike Fixx AS.

Avtalen omfatter

Arbeidsgiver gir de ansatte mulighet for leasing av el-sykkel som beskrevet i tilbudet. Den ansatte skal være fast ansatt i Hå kommune i minimum 40 % stilling ved avtaleinngåelse. Avtale kan ikke inngås dersom den ansatte ved avtaleinngåelse er og har vært sykemeldt mer enn tre (3) måneder sammenhengende.

Leveranse og service

El-sykkelen utleveres hos Bike Fixx AS sin servicepartner i Stavangerområdet, etter nærmere angitt adresse på webportalen (webportal adressen inn her). Den ansatte forplikter seg til straks - og senest innen fjorten (14) dager etter levering - å melde fra til Bike Fixx AS dersom den mottatte el-sykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på el-sykkelen.

Avtalens varighet

El-sykkelen leases av den ansatte for en periode på trettiseks (36) måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte signerer for mottak av el-sykkelen. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden, under forutsetning av at ansettelsesforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter trettiseks (36) måneder kan den ansatte enten a) levere tilbake el-sykkelen til Bike Fixx AS, eller b) kjøpe ut el-sykkelen fra Bike Fixx AS. 

Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn, og/eller annen stønad som forskutteres av arbeidsgiver i avtaleperioden. Første lønnstrekk blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte. 

Første lønnstrekk vil bestå av én (1) månedsleie og et depositum på én (1) månedsleie. Dette betyr at første lønnstrekk er to (2) måneders leiebeløp. Resterende månedstrekk består av én (1) månedsleie.

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen. Beløpet blir trukket automatisk av den ansattes lønn ved lønnsutbetaling hver måned i trettiseks (36) måneder. 

Dersom arbeidsgiver ila. avtaleperioden mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV, vil den ansatte motta faktura for månedsleien. Ved forsinket betaling av slik faktura påløper forsinkelsesrente med 2,0 % pr. påbegynte måned. Hvis det påløper forsinkelsesrente for mer enn én måned, har arbeidsgiver rett til å beregne rentes rente. Arbeidsgiver kan endre forsinkelsesrenten med én (1) måneds varsel. 

 

Den ansatte er selv ansvarlig for betaling av forsikringspremie og utgifter til vedlikehold (som ikke er omfattet av avtalens pkt. 8). 

I tillegg er den ansatte ansvarlig for øvrige omkostninger som arbeidsgiver er forpliktet til å betale iht. avtale med Bike Fixx AS/DNB Bank ASA. Den ansatte aksepterer at også slike omkostninger kan trekkes fra lønnsutbetalingen. 

Eierforhold

El-sykkelen leases og er ikke den ansattes eiendom. Arbeidsgiver leier utstyret av DNB Bank ASA, som i sin tur overdrar denne til den ansatte, slik at sistnevnte har disposisjonsrett til utstyret. 

Den ansatte har ikke rett til å selge, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen.

Opphør av avtalen

Når avtaleperioden opphører etter trettiseks (36) måneder, kan den ansatte anmode om å kjøpe el-sykkelen av Bike Fixx AS mot en godtgjørelse tilsvarende én (1) månedsleie – det vil si ett månedstrekk. Allerede innbetalt depositum (jf. punkt 4 i denne avtalen) vil brukes til slikt utkjøp av el-sykkelen.

Hvis den ansatte ikke ønsker å kjøpe el-sykkelen, skal el-sykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Bike Fixx AS. Per dags dato er dette hos Bike Fixx AS sin servicepartner i Stavangerområdet. Allerede innbetalt depositum blir da refundert til den ansatte. Det gis ikke refusjon for utlegg eller eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har bekostet, og som medfølger ved tilbakelevering. 

Dersom arbeidforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte avsluttes i avtaleperioden, må den ansatte umiddelbart selv melde dette til lønningskontoret på e-post. Den ansatte må da betale ut hele restbeløpet på leasingavtalen. Allerede trukket depositum betraktes som utkjøpsbeløp, og blir ikke refundert ansatt. Den ansatte godkjenner med inngåelse av denne avtalen at restbeløpet trekkes i lønn fra sluttoppgjøret. Dersom dette ikke gjøres, eller sluttoppgjøret ikke dekker restbeløpet fullstendig, vil ansatt motta faktura for restbeløpet med en betalingsfrist på fjorten (14) dager. Ved forsinket betaling av slik faktura påløper forsinkelsesrente som omtalt i pkt. 4 fjerde ledd over. 

Forsikring og ansvar

Den ansatte er til enhver tid ansvarlig for at sykkelen er forsikret, og må selv besørge og bekoste dette. Den ansatte gir beskjed til forsikringsselskapet om at sykkelen eies av DNB Bank ASA, som igjen leier denne ut til arbeidsgiver, og hvor den ansatte har disposisjonsrett til el-sykkelen regulert av denne avtalen. Dersom den ansatte ikke har tilgang til sykkelen i leieperioden (grunnet årsaker som f.eks. brann/tyveri), må den ansatte umiddelbart kontakte forsikringsselskapet og melde inn dette. Lønnstrekk avsluttes etter at skade er gjort opp, og leasingavtalen på den enkelte sykkel er avsluttet. Eventuelle forsikringsbeløp skal overføres fra den ansatte til arbeidsgiver. 

Dersom den ansatte i strid med denne avtalen ikke har forsikret sykkelen, må den ansatte umiddelbart melde fra til arbeidsgiver dersom sykkelen er stjålet/skadet. Dersom sykkelen blir stjålet er den ansatte likevel ansvarlig for betaling av månedlige beløp og restverdi. Arbeidsgiver har da rett til å trekke den ansatte i lønn tilsvarende gjenstående del av leieperioden, som dekker utestående beløp på den enkelte sykkel til DNB Bank ASA, jf. tilsvarende betingelser som fremgår av denne avtalens punkt 6, tredje avsnitt, siste punktum.

Serviceavtale

Den ansatte som leaser en sykkel gjennom Hå kommune har en årlig vederlagsfri service i de tre årene leasing avtalen foregår, som beskrevet nedenfor. I forbindelse med denne servicen skal åtte (8) punkter utføres:

  1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser
  2. Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange 
  3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk
  4. Stramme/etterjustere pedaler, sadel og hjul
  5. Etterfylle luft i hjul ved behov
  6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel
  7. Oppdatere el-sykkel programvare
  8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte, som bør utbedres på el-sykkelen for den ansattes egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service, og må dekkes av den ansatte, jf. tilsvarende betingelser som fremgår av denne avtalens punkt 6, annet avsnitt, siste punktum.

Verdi: kr 999,- 

Feil på utstyret/reparasjoner

El-sykkelen har garanti som gjelder i 2-5 år, nærmere forklart i bestillingsløsningen. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte, jf. tilsvarende betingelser som fremgår av denne avtalens punkt 6 annet avsnitt, siste punktum. Alle servicehenvendelser skal meldes først til Bike Fixx AS via bikefixx.no.

Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha el-sykkelen plassert på egnet sted, og bruke den på normalt forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har det hele og fulle ansvaret for el-sykkelen, og for eventuelle skader og/eller tap, med unntak av normal slitasje.

Retur av el-sykkel etter endt leasingperiode

Ca. 2 måneder før leasingavtalen avsluttes blir den ansatte kontaktet av Bike Fixx AS og forespurt om vedkommende ønsker å kjøpe ut eller tilbakelevere el-sykkelen. Dersom den ansatte ønsker å levere tilbake el-sykkelen skal den leveres tilbake komplett med blant annet motor, batteri, lader og sensor, samt i rengjort original stand. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler, unormal slitasje, og/eller hærverk som viser tydelig misbruk eller vanskjøtsel av el-sykkelen, kan den ansatte bli avkrevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.  Den ansatte aksepterer at han er erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver i samme utstrekning som arbeidsgiver kan holdes erstatningsansvarlig av DnB Bank ASA/Bike Fixx AS iht. vedlagte avtale. 

Mislighold

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre (3) uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Avtalevilkår mellom Hå kommune og ansatt for leasing av elsykkel
lock iconUnique Document ID: a79f7b0b209a86e90b397de4c88b1b80020b555e
Timestamp Audit
2020-01-10 16:17 CETAvtalevilkår mellom Hå kommune og ansatt for leasing av elsykkel Uploaded by Jonatan Giske - no-reply@bikefixx.no IP 46.212.219.199