Avtalevilkår mellom SR Group og ansatt for leasing av elsykkel


Avtalevilkår mellom SR Group AS og ansatt

for lån av elsykkel

 

Dette er en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie av elsykkel.

 1. Avtalen omfatter.

Arbeidsgiver stiller elsykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet. Låntaker skal være fast ansatt i SR GROUP AS i minimum 40% stilling ved avtaleinngåelse. (Avtale kan ikke inngås i periode hvor ansatt er langtidssykemeldt mer enn 6 måneder).

 1. Leveranse og service

Elsykkelen leveres ut hos Bike Fixx i Stavangerområdet, etter nærmere angitt adresse på webportalen (webportal adressen inn her). Den ansatte forplikter seg til umiddelbart å ta elsykkelen i bruk, og straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til Bike Fixx dersom den mottatte elsykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den ansatte oppdager mangler på elsykkelen.

 1. Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver for at elsykkelen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at tilsettingsforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Etter 36 måneder kan den ansatte, enten levere tilbake sykkelen til Bike Fixx AS eller kjøpe ut sykkelen fra Bike Fixx AS. Bike Fixx AS er juridisk eier av sykkelen etter 36 måneder.

 1. Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk i lønn blir utført tidligst måneden etter at sykkelen er mottatt av den ansatte.  

Første lønnstrekk vil bestå av 1 månedsleie og et depositum på 1 månedsleie. Dette betyr at første trekk i lønn er 2 måneders leiebeløp. Øvrige månedstrekk består av 1 månedsleie.

Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen. Beløpet blir trukket automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder.

 1. Eierforhold

Elsykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom. Arbeidsgiver leier utstyret av Nordea Finans Norge AS, som i sin tur overdrar denne til en tredjemann (den ansatte) slik at sistnevnte har eiendomsretten til utstyret.

Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i elsykkelen, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den ansatte skulle gå konkurs.

 1. Opphør av avtalen

Denne avtale forutsetter at den ansatte har et fast arbeidsforhold hos arbeidsgiver og er i arbeid i minimum 40% stilling. Når avtaleperioden opphører etter tre år, kan den ansatte anmode om å kjøpe elsykkelen av Bike Fixx AS mot en godtgjørelse tilsvarende 1 månedsleie; dvs 1 månedstrekk. Allerede innbetalt depositum (se pkt 4) vil gå til utkjøp av elsykkelen.

Hvis den ansatte ikke ønsker å overta elsykkelen, skal elsykkelen leveres tilbake i henhold til anvisninger fra Bike Fixx AS. Pr. i dag er dette hos Bike Fixx AS sin servicepartner i Stavangerområdet. Allerede innbetalt depositum (se pkt 4) blir da tilbakebetalt til den ansatte. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering.

Dersom den ansatte avslutter sitt faste tilsettingsforhold i SR Group AS i avtaleperioden, må dette meldes snarest til lønningskontoret på e-post. Den ansatte må da betale ut restbeløpet på leieavtalen. Allerede trukket depositum (se pkt 4) blir å betrakte som utkjøpsbeløp, og blir ikke tilbakebetalt til den ansatte. Restbeløpet kan med bakgrunn i særskilt avtale trekkes i lønn fra sluttoppgjøret. Dersom dette ikke gjøres, vil ansatt motta faktura for restbeløpet.

 1. Forsikring og ansvar

Det er den ansatte som til enhver tid er ansvarlig for at sykkelen er forsikret. Den ansatte gir beskjed til forsikringsselskapet om at sykkelen eies av Nordea Finans Norge AS, som igjen leier denne ut til arbeidsgiver, og hvor den ansatte har rett til å bruke sykkelen regulert via denne lønnstrekkavtalen. Dersom den ansatte av ulike årsaker ikke har tilgang til sykkelen i leieperioden (grunnet f.eks. brann/tyveri) så må den ansatte umiddelbart kontakte forsikringsselskapet og melde inn skade/tyveri. Lønnstrekk avsluttes etter at skade er gjort opp, og leasingavtalen på den enkelte sykkel er avsluttet.

Dersom den ansatte ikke har forsikret sykkelen, må den ansatte umiddelbart melde fra til arbeidsgiver dersom sykkelen er stjålet/skadet. Dersom sykkelen blir stjålet er den ansatte allikevel ansvarlig for betaling av månedlige beløp og restverdi. Arbeidsgiver har da rett til å trekke den ansatte i lønn tilsvarende gjenstående del av leieperioden, som dekker utestående beløp på den enkelte sykkel til Nordea Finans Norge AS.

 1. Serviceavtale

Bruker som leaser en sykkel gjennom SR Group AS har en årlig vederlagsfri service (som beskrevet nedenfor) i de tre årene leasing avtalen foregår.  

I forbindelse med denne servicen skal 8 punkter utføres:

 1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser
 2. (Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange.
 3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk
 4. Stramme/etterjustering pedaler, sadel og hjul
 5. Etterfylle luft i hjul ved behov
 6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel
 7. Oppdatere el-sykkel programvare
 8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte som bør utbedres på sykkelen for sluttbrukers egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service, og må dekkes av sluttbruker.

Verdi: kr 999,-

 1. Feil på utstyret/reparasjoner

Elsykkelen har garanti som gjelder i 2-5 år, nærmere forklart i bestillingsløsningen. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte. Alle servicehenvendelser skal meldes først til Bike Fixx AS via bikefixx.no.

 1. Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha elsykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for elsykkelen og for eventuelle skader eller tap, med unntak av normal slitasje.

 1. Retur av elsykkel etter endt leasingperiode

Den ansatte blir kontaktet av Bike Fixx AS og forespurt om de ønsker å kjøpe ut eller tilbakelevere elsykkelen ca. 2 måneder før leasingavtalen avsluttes. Dersom ansatt ønsker å levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor samt i rengjort original stand. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk eller vannskjøtsel av sykkel kan ansatt bli krevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.

 1. Mislighold.

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

2024-04-14

{{billing_first_name}} {{billing_last_name}}

 

 

Logo-filer Bike Fixx Merida og SR Group

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Avtalevilkår mellom SR Group og ansatt for leasing av elsykkel
lock iconUnique Document ID: 0a08803842803721b2171ba366ad7eb8307eb743
Timestamp Audit
2022-09-05 22:42 CESTAvtalevilkår mellom SR Group og ansatt for leasing av elsykkel Uploaded by Nicolai Lyche - nicolai@bikefixx.no IP 85.164.32.108