Avtalevilkår mellom Aarbakke og ansatt for lån av elsykkel


Dette er en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes leie
av elsykkel.


1. Avtalen omfatter

Arbeidsgiver stiller elsykkel til rådighet for leie for den ansatte som avtalt i henhold til tilbudet.
Låntaker skal være fast ansatt i Aarbakke i minimum 40% stilling ved avtaleinngåelse.
(Avtale kan ikke inngås i periode hvor ansatt er langtidssykemeldt mer enn 6 måneder).


2. Leveranse og service

Elsykkelen leveres ut hos Bike Fixx sin servicepartner i Stavangerområdet, etter nærmere
angitt adresse på webportalen (webportal adressen inn her). Den ansatte forplikter seg til
umiddelbart å ta elsykkelen i bruk, og straks og senest innen 14 dager etter levering, melde
fra til Bike Fixx dersom den mottatte elsykkelen ikke fungerer tilfredsstillende, eller den
ansatte oppdager mangler på elsykkelen.


3. Avtalens varighet

Sykkelen leies av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det
tidspunkt den ansatte underskriver for at elsykkelen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for
begge parter i hele perioden under forutsetning av at tilsettingsforholdet består og partenes
forpliktelser overholdes. Etter 36 måneder kan den ansatte, enten levere tilbake sykkelen til
Bike Fixx AS eller kjøpe ut sykkelen fra Bike Fixx AS. Bike Fixx AS er juridisk eier av
sykkelen etter 36 måneder.


4. Trekk i lønn

Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen arbeidsgiver fullmakt til å foreta månedlig
trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk i lønn blir utført tidligst måneden etter at sykkelen
er mottatt av den ansatte.
Nettotrekkene i månedslønnen er i henhold til tilbudet den ansatte fikk i bestillingsløsningen.
Beløpet blir trukket automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder.


5. Eierforhold

Elsykkelen leies og er ikke den ansattes eiendom. Arbeidsgiver leier utstyret av DNB Bank
ASA, som i sin tur overdrar denne til en tredjemann (den ansatte) slik at sistnevnte har
eiendomsretten til utstyret.
Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine
forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg
hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i
elsykkelen, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den
ansatte skulle gå konkurs.

 

6. Opphør av avtalen

Denne avtale forutsetter at den ansatte har et fast arbeidsforhold hos arbeidsgiver og er i
arbeid i minimum 40% stilling. Når avtaleperioden opphører etter tre år, kan den ansatte
anmode om å kjøpe elsykkelen av Bike Fixx AS mot en godtgjørelse tilsvarende 1
månedsleie; dvs 1 månedstrekk.
Hvis den ansatte ikke ønsker å overta elsykkelen, skal elsykkelen leveres tilbake i henhold til
anvisninger fra Bike Fixx AS. Pr. i dag er dette hos Bike Fixx AS sin servicepartner i
Stavangerområdet. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har
installert og som medfølger ved tilbakelevering.
Dersom den ansatte avslutter sitt faste tilsettingsforhold i Aarbakke i avtaleperioden, må
dette meldes snarest til lønningskontoret på e-post. Den ansatte må da betale ut restbeløpet
på leieavtalen. Restbeløpet kan med bakgrunn i særskilt avtale trekkes i lønn fra
sluttoppgjøret.


7. Forsikring og ansvar

Det er den ansatte som til enhver tid er ansvarlig for at sykkelen er forsikret. Den ansatte gir
beskjed til forsikringsselskapet om at sykkelen eies av DNB Bank ASA, som igjen leier denne
ut til arbeidsgiver, og hvor den ansatte har rett til å bruke sykkelen regulert via denne
lønnstrekkavtalen. Dersom den ansatte av ulike årsaker ikke har tilgang til sykkelen i
leieperioden (grunnet f.eks. brann/tyveri) så må den ansatte umiddelbart kontakte
forsikringsselskapet og melde inn skade/tyveri. Lønnstrekk avsluttes etter at skade er gjort
opp, og leasingavtalen på den enkelte sykkel er avsluttet.
Dersom den ansatte ikke har forsikret sykkelen, må den ansatte umiddelbart melde fra til
arbeidsgiver dersom sykkelen er stjålet/skadet. Dersom sykkelen blir stjålet er den ansatte
allikevel ansvarlig for betaling av månedlige beløp og restverdi. Arbeidsgiver har da rett til å
trekke den ansatte i lønn tilsvarende gjenstående del av leieperioden, som dekker
utestående beløp på den enkelte sykkel til DNB Bank ASA.


8. Serviceavtale

Bruker som leaser en sykkel gjennom Aarbakke har en årlig vederlagsfri service (som
beskrevet nedenfor) i de tre årene leasing avtalen foregår.
I forbindelse med denne servicen skal 8 punkter utføres:

1. Justering/smøring, sjekk av gir og bremser
2. (Sjekke dekk, eventuelt skifte dekk og slange.
3. Rengjøring og smøring av kjede og drivverk
4. Stramme/etterjustering pedaler, sadel og hjul
5. Etterfylle luft i hjul ved behov
6. Kontrollere olje og lufttrykk i dempergaffel
7. Oppdatere el-sykkel programvare
8. Påpeke eventuelle feil og/eller mangler utover det ovennevnte som bør utbedres på
sykkelen for sluttbrukers egen regning. Slitedeler som må byttes inngår ikke i service,
og må dekkes av sluttbruker.

Verdi: kr 999,-


9. Feil på utstyret/reparasjoner

Elsykkelen har garanti som gjelder i 2-5 år, nærmere forklart i bestillingsløsningen. Alle
utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar,
dekkes av den ansatte. Alle servicehenvendelser skal meldes først til Bike Fixx AS via
bikefixx.no.


10. Øvrige plikter for den ansatte

Den ansatte skal ha elsykkelen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og
forsvarlig måte. Den ansatte har ansvar for elsykkelen og for eventuelle skader eller tap, med
unntak av normal slitasje.


11. Retur av elsykkel etter endt leasingperiode

Den ansatte blir kontaktet av Bike Fixx AS og forespurt om de ønsker å kjøpe ut eller
tilbakelevere elsykkelen ca. 2 måneder før leasingavtalen avsluttes. Dersom ansatt ønsker å
levere tilbake sykkelen skal den leveres tilbake komplett med motor, batteri, lader og sensor
samt i rengjort original stand. Dersom sykkelen leveres tilbake med mangler, uoriginale deler
eller slitasje/hærverk som viser tydelig misbruk eller vannskjøtsel av sykkel kan ansatt bli
krevd erstatning for dette beløpet inkludert deler og servicekostnader.


12. Mislighold

Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part
kreve at misligholdet opphører innen tre –3- uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en
slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig
virkning.

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Avtalevilkår mellom Aarbakke og ansatt for lån av elsykkel
lock iconUnique Document ID: 5c885684484f3d12744b7dbf7a917af5dfe17a84
Timestamp Audit
2021-09-23 16:53 CETAvtalevilkår mellom Aarbakke og ansatt for lån av elsykkel Uploaded by Bike Fixx - info@bikefixx.no IP 46.212.219.199